HERİTAGE İSTANBUL ҮЗЭСГЭЛЭН

HERİTAGE İSTANBUL ҮЗЭСГЭЛЭН

2020 оны 3-р сарын 18-20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн Нөхөн Сэргээлт Археологийн Музейний Технологийн Үзэсгэлэн нь дэлхий дахинд Коронавирусээс шалтгаалан 2020 оны 11-р сарын 18-20нд хийгдэхээр болсон байгаа.