Хэмжилтийн талбайнууд

Идем Текноложи

ХЭМЖИЛТИЙН ТАЛБАЙНУУД

Бидний олон жилийн туршлага, шаргуй хөдөлмөрийн үр дүн болох Торук 101 төхөөрөмжийн худалдааны өмнөх туршлагын зорилалттай тайлбайнууд байдаг.

Идем Текноложи ХХК-ий хувьд дөрвөн өөр байршилд туршлагын талбайд Торук төхөөрөмжүүдийг туршиж үздэг байгаа.

КАХРАМАНКАЗАН
(АНКАРА ХОТ)

Торук газар доорх талбайн хайгуулын бүтээгдэхүүнүүдийн шалгалт, туршилтын нэгэн байршил Анкара хотод хамааралтай, Кахраманказан муж юм.

ТИМКО 1 ИШ ЙЕРЛЕРИ
(АНКАРА ХОТ)

Тимко 1 Офисийн барилгын хашаанд дахь зориулалттай талбайд худалдаанд гаргахаас өмнөх сүүлийн шалгалт хийгддэг юм.