ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛД БИДНИЙ ТУХАЙ

Görsel Yayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi
Hat Tespit Çalışması

TORUK X Tanıtım Videosu

Бизнесийн Амьдрал Нэвтрүүлэг

Алания ТВ – Синтез нэвтрүүлэг

Түркием Тв – Бизнесс Уулзалт нэвтрүүлэг

Елван Ылгазтай Бизнесийн Амьдрал Нэвтрүүлэг

Ер Тв – Торук Зориулалтын Дугаар

1 Дэлхийд Бизнесс – Торук Зориулалтын Дугаар

Канал 5 – Айдын Туфантай Цаг Үеийн Тойм

1 Ан Тв – Бизнест 1 Цаг Нэвтрүүлэг

Бизнесс Канал – Сема Байсалтай Хөдөлмөрч Нэвтрүүлэг

Фуар Тв – Технологийн Хөгжил Үзэсгэлэн

Basılı Yayın

İdem Teknoloji İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Açılış Töreni