ТОРУК 101

ТОРУК 101

“Таны газар доорхнүд”

Торук 101 төхөөрөмж нь газрын доорх талбайн хайгуулын ажилд цэгэн анализ хийж, авагдсан өгөгдлүүдийн аномаль зураглалыг Торук програмаар гаргаж өгдөг. Газрын гадаргуу дахь геосоронзон талбайг нарийвчлан хэмжиж, хэмжилт хийгдэж буй талбайд газрын доороос ирж буй соронзон долгионуудын ялгааг харуулна. Төхөөрөмжийн програмын дагуу хэмжилт хийгдэж буй талбайн хөндлөнгийн оролцоогүй тогвтортой матрицийг үүсгэж, цэгэн өгөгдлүүдээр анализ хийгдэнэ. Авагдсан өгөгдөлүүд Торук 101-ийн програм хангамжаар боловсруулагдаж, шинжилгээний дагуу хөрсөн доторх янз бүр материалын аномаль зураглалыг нь харуулна.
ТОРУК 101 ТАНИЛЦУУЛГЫН ВИДЕО
АНОМАЛЬ ЗУРГИЙН ЖИШЭЭ (ШУУГАМ ХООЛОЙ)
ТОРУК 101-ИЙН ХЭРЭГЛЭХИЙН ӨМНӨХ БЭЛТГЭЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛГА

ХЭРЭГЛЭХИЙН ӨМНӨХ БЭЛТГЭЛ

ХЭРЭГЛЭЛТ

ӨГӨГДЛҮҮДИЙН ПРОГРАММД ШИЛЖИХҮЙ БОЛОН АНАЛИЗ

Торук 101 нь газар доорх талбайн хайгуулын ажил гүйцэтгэдэг төхөөрөмж юм.

Төхөөрөмж хэмжилт хийгдэж буй алхам бүрт тухайн талбайн соронзон орон дахь өгөгдлүүдийг нэгтгэж аномаль зураглалыг гаргаж өгдөг.

Детектор багажууд сигнал өгж, хэмжилт хийхдээ байгаль орчинд тодорхой хэмжээний нөлөө, тэмдэг үлдээж ажилладаг бол, Торук 101 төхөөрөмж нь соронзон орныг шинжилж хэмжилт хийдэг. Торук төхөөрөмж авсан хэмжилтээ 3D зураглал болгон үзүүлэх, газрын доор гүний утгыг харуулах чадвартай юм.

Археологи, уул уурхайн, хот тохижуулалт, хотын дэд бүтцийн ажиллагаа, усны орд илрүүлэх, барилгын болон геологийн салбаруудад тус тус хэргэлэж болно.

Торук 101-ийн санах ойд хадгалагдсан өгөгдлүүдийг компьютерийн программ руу шилжүүлдэг. Програм энэ өгөгдлүүдийн аномаль зураглалыг нь гаргаж өгдөг.

Торук 101 газар доорх усны орд, археологийн бүтэц, хад чулуу, боловсруулагдсан хөрс, ашигт малтмал, хоосон орон зай, метал болон пластик шуугам хоолойнуудыг таниж чадна. Энэхүү материалуудыг соронзон утгын зөрүүний дагуу шинжилж чаддаг.

Хэт их нойтон гадаргуу болон бороотой үеэс гадна бүх цаг агаарт хэмжилт авж чадна.

Талбайн хувьд ямар нэгэн хязгаарлалт байхгүй. Хүүсэн хэмжээний талбайд хэмжилт хийж болно.

Бүтээгдэхүүнийг худалдан авсаны дараа төхөөрөмжийг яаж хэрэглэх талаар үнэгүй зөвөлгөө өгнө. Техник дэмжлэгийг хүссэн үедээ шаардаж болно.

Төв компаний байршилд Тимко 1 Офист бүх хэрэглэчдэд төхөөрөмжийг туршиж үзэх зориулалтын талбай байна.

Худалдан авагдснаас хойш 2 жилийн баталгаатай.